Вы здесь

ЖОО студенттерін кәсіби бейімдеудің педагогикалық-психологиялық шарттары

02 февраля 2023 | 468

Жоспар

Мазмұны
Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілеулер мен қысқартулар
Кіріспе 6
1 ЖОО студенттерінің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетінің методологиялық аспектілері 13
1.1 Ғылыми зерттеулерде кәсіби өзіндік бейімделу мәселесін талдау 13
1.2 Студенттерінің кәсіби өзіндік бейімделуіне жоғары оқу орнының білім беру ортасының әсер ету ерекшеліктері 29
1.3 ЖОО студенттерінің кәсіби бейімделуін қалыптастырудың педагогикалық шарттары 41
2 ЖОО студенттерін кәсіби – педагогикалық іс-әрекетке бейімдеудің тәжірибелік негізі 48
2.1 Тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының нәтижесін талдау 48
Қорытынды 53
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 60
Қосымша

Кіріспе

Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Бүгінде Қaзақстан әлемнің озық отыз елінің құрамына кіру стратегиясының жүзеге асырылуы және соған сәйкес әлемдік біртұтас білім беру кеңістігіне ену жағдайына байланысты жоғары оқу орындарында нарық талаптарына сай: өндіріс әлеміне еркін ене алатын, мәртебелі әрекет етуге негіз болатын білім, білік, дағдылары қалыптасқан, ең бастысы тұлғалық сапалары дамыған бәсекеге қабілетті мамандардың жаңа типін қалыптастыру міндеттеріне басымдылық беруде.
Бұл ретте Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясында «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз алдымен сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек», - деп білім саласының алдына зор міндет жүктегендігі белгілі [1].
Сондай-ақ, «Кәсіптік білім берудің бүкіл жүйесін еңбек нарығында талап етілетін құзыреттерді қалыптастыруға қайта бағдарлауға тиіспіз» - деген, ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың Жолдауында білім беру ұйымдарында, болашақ мамандарды дайындаудағы басты басымдылықтың сапаға бағытталғандығы айқын аңғарылады [2].
Студенттердің мамандық туралы жеке маңызды түсініктерін қалыптастыру, мамандық таңдаудың жеке қасиеттері мен жеке қабілеттері мен т. б. сәйкестігін сезіну мәселесін шешу қажеттілігін талап етеді. ЖОО студенттеріне қазіргі уақытта белгілі бір білім қоры мен кәсіби бейімділіктері жеткіліксіз. Табысты жеке және кәсіби өзін-өзі жүзеге асыру үшін әлеуметтік бейімделу мен кәсіби бейімдеуді қамтамасыз ететін қасиеттер мен қабілеттер қажет. Теориялық және практикалық дайындықтың үйлесімі, білім берудің вариативті мазмұны, ЖОО-ның психологиялық қызметінің жұмысы өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру кезеңінде қарқынды кәсіби бейімделуге алғышарттар жасайды. Алайда студенттік жылдар — бұл тек қарқынды өсудің уақыты ғана емес, сонымен қатар тұлғаның өзіндік санасын дамытуға әлеуметтік жауапкершілік және даму жолдарын таңдаудағы тәуелсіздік, ойлау сындылығы сияқты маңызды қасиеттерді қалыптастыруға ықпал ететін уақыт. Сондықтан, бұл үдерісті оңтайландыруға ықпал ететін педагогикалық негіздерді өзекті және маңызды зерттеу болып табылады. Бұл тезис отандық зерттеушілердің жеке тұлғаны дамыту барысында өсіп келе жатқан адам мен оның жақын ортасы арасында, атап айтқанда білім беру жүйесі шеңберінде қалыптасатын өзара қарым-қатынастарға ерекше рөл беретіндігін растайды.
Қазіргі ЖОО-да студенттердің кәсіби бейімделуінің осындай шарттары студенттердің жеке-шығармашылық тәсілін жүзеге асыру болып табылады. Осындай қайта құрудың нәтижесі интериоризацияланған мақсаттардың пайда болуы, студенттердің кәсіби білім мен біліктердің "тұлғалық мәнін" түсінуі болып табылады.
Ғылыми әдебиетте жалпы теориялық тұрғыдан кәсіби бейімделу мәселелері зерттеледі, алайда ЖОО білім беру ортасы жағдайында оның бейімделуінің педагогикалық жағдайы мәселесі аз зерттелген. Сондықтан да бізге әдістемелік және практикалық тұрғыдан ЖОО-да тұлғаны кәсібилендіру кезеңінде "кәсіби" ретінде бейімделудің осындай түрін дамыту процесіне талдау жүргізу өзекті болып табылады.
Ғылымда осы мәселе бойынша бай теориялық және эмпирикалық материал бар.
Отандық психологияда: К. А. Абульханова - Славская, Б. Г. Ананьев, A. A. Бодалев, Л. И. Божович, E. H. Ведерникова, Т. В. Драгунова, И. С. Кон, М. С. Неймарк, С. Л. Рубинштейн, Г. А. Собиева, А. Г. Спиркин, П. Р. Чамата, И. И. Чеснокова, A. Л. Шнирман және т. б.).
Шетелдік психологияда: Р.Берн, У. Джемс, Ч Көлі, Т. Жөке, Р. Мейли, А. Маслоу, Д. Мид, Г. Импорт, А. Пфендер, К. Роджерс, Т. Шибутани, Э. Ш. Эриксон және т. б.).
ЖОО-да оқуды таңдаған студенттерді кәсіби бейімдеу кезеңінде тұлғаның кәсіби өзіндік сананы қалыптастыру процесін қайта ойлауды талап етеді. Бұған дамыта оқытудың жаңа бағыттарын іске асыруда білім беру практикасының қажеттілігі, білім беру парадигмаларын жаңарту, дәстүрден жеке тұлғаға бағытталған (М. Н. Берулава, Е. В. Бондаревская, Н. В. Бочкина, В. И. Данильчук, В. В. Зайцев, И. А. Колесникова, В. М. Монахов, А. М. Саранов, Н. К. Сергеев, В. Сериков, В. Т. Фоменко, И. С. Якиманская және т. б.). Қазіргі заманғы білім беруді құзыреттілік тәсілге бағыттау жоғары мектептен маман даярлығын жетілдіруді, оның өз мамандығын терең білетін және өзінің кәсіби қызметі саласындағы жаңа жетістіктерге оңай бағдарлайтын ғана емес, сонымен қатар өз мамандығын жеке деңгейде қабылдайтын маман ретінде бейімделуын талап етеді.
ЖОО студенттерінің кәсіби бейімдеудің жеке жақтарын философтар, психологтар, педагогтер кеңінен қарастырды (C. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, В. В. Давыдов және т.б.). Бұл жерде мүмкін болатын тәсілдердің

Төлем түрлері

Жұмыстың құны: 4990 теңге
Kaspi Gold:
  1. Номер карты: 5169 4931 1873 7181
  2. Тел: +7 707 912 14 62
  3. ФИО: Мадина Кайратбеккызы
  4. Төлегеннен кейін, Мына форма арықылы хабарласыңыз:
Қысқаша шолу
Пән: Психология
Көлемі: 47 бет
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыс

Танысу