Қазақстан Республикасы адам құқықтарын қорғау механизмдері және оны жетілдірудің өзекті мәселелері

01 апреля 2015 | 1488

Жоспар

КІРІCПE.........................................................................................................
1. АДАМ МЕН АЗАМАТТАРДЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КҰҚЫКТАРЫН КОРҒАУ МЕХАНИЗМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ …...................................................................
1.1. Адам кұқығы туралы идеялардын калыптасу тарихы...........................
1.2. Адам мен азаматтардың кұқықтары мен бостандыктарын конституциялык құқықтық реттеу мен құқықтық мәртебесінің түсінігі ...............................................................................................................
1.3.Адам мен азамат кұқықтары мен бостандыктарын корғау механизмін қалыптастырудың маңыздылығы ................................................................
2. КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИҚАСЫНДА АДАМ КҰКЫҒЫH КОРҒАУ MEXАНИЗMДЕРІH ЖЕТІЛДІРYДЕГІ MEMЛЕҚTTІК ИHCTИTУTTAРДЫH AЛATЫH ОРНЫ..........................................................................................
2.1. Mемлекеттік органдардын қызметіндегі адам кұкыктарын корғауды қамтамасыз ету функциялары ........................................................................
2.2. Адам мен азамат құқықтарын қамтамасыз етуде атқарушы бuлік органдарынын қызметі ....................................................................................
2.3. Адам құқықтарының сот билігі арқылы қорғалуы................................
3. КАЗАҚСТАН РEСПУБЛИҚACЫHДА АДАM ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚOРҒAУ МЕХАНИЗМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ИНСТИТУТТАРДЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ ....................................................
3.1. Адам мен азамат құқықтарын қорғаудағы ұлттык кұкық корғау жүйесіндегі үкіметтің емес yйымдардын рөлі мен орны ......................................................................................
3.2. Адам мен азамат құқықтарын қорғаудағы адвокатура қызметінің атқаратын рөлі ..................................................................................................
3.3. Адам құқықтарын соттан тыс қорғаy механизмінің элементтері........
ҚОРЫТЫНДЫ .................................................................................................

ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚАЙНАР КӨЗДЕРДІҢ ТІЗІМІ........................................................