Үлгерімі төмен балалардың зейін қасиеттерін қалыптастыру

20 февраля 2018 | 1230

Жоспар

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ...................................................................................................... 3

1 . ЗЕЙІННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Таным процестеріндегі зейін болмысы туралы негізгі көзқарастар…………………………………………………………………

10
1.2 Зейін адам тұлғалығының ерекше феномені ретінде……………… 16
1.3 Зейіннің негізгі қасиеттері және жас ерекшеліктеріне байланысты дамуы………………………………………………………………………...
21
1.4 Үлгерімі төмен орта сынып оқушыларының зейінін көрнекілік құралдар арқылы арттыруда селекция модельдерінің маңызы…………
24

2 . ЗЕЙІН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ЗЕРТТЕУ
2.1 Үлгерімі төмен жеткіншектердің зейін қасиеттерін түрлі әдістермен анықтау.......................................................................................

31
2.2 Үлгерімі төмен балалардың зейін қасиеттерін түзету қалыптастыру жұмыстары..........................................................................
35
2.3 Зерттеу нәтижелерін талдау.................................................................. 43

3. МЕКТЕПТЕГІ ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІНДЕ ҮЛГЕРІМІ ТӨМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕЙІН ҚАСИЕТТЕРІН ПСИХОДИАГНОСТИКАЛАУ
3.1 Көрнекілік құралдарды пайдалану арқылы үлгерімі төмен жеткіншектердің зейін қасиеттері көрсеткіштерін анықтау.....................

47
3.2 Мектептегі оқу-тәрбие үдерісінде орта сынып оқушыларының зейінін тәрбиелеу және дамыту мүмкіндіктері..........................................
52
3.3 Үлгерімі төмен оқушылар зейін ерекшеліктерінің қалыптасуын салыстырмалы түрде эксперименттік зерттеу және психологиялық қызмет арқылы оқу іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру негізінде зейін қасиеттерін дамыту............................................................................................

59

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................ 72

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ............................................ 77

ҚОСЫМШАЛАР…………………………………………………………... 79