Нарық жағдайында этностық құндылықтар арқылы студенттерді отбасылық өмірге психологиялық дайындау

12 февраля 2018 | 901

Жоспар

КІРІСПЕ................................................................................................................ 3

І ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ ОТБАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІН ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ
1.1 Отбасы - кешенді әлеуметтік құбылыс..................................................... 11
1.2 Шетел және Кеңес ғалымдарының отбасы және неке туралы зерттеулері.............................................................................................................. 19
1.3 Этнопедагогика мен этнопсихологиядағы отбасы мәселесі................... 29 33
ІІ НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ЭТНОСТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
2.1 Жастарды отбасылық өмірге психологиялық дайындауда әлеуметтенудің рөлі.............................................................................................. 35
2.2 Нарық жағдайындағы отбасылық шиеленістердің туындауының психологиялық мәселелері.................................................................................. 42
2.3 Студент-жастарды отбасылық өмірге психологиялық дайындауда этностық құндылықтардың орны........................................................................ 67
ІІІ НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОСТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДАУДЫ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ
3.1 Эксперименттік зерттеуді ұйымдастыру бағытын анықтау және эксперименттің зерттеу әдістерін негіздеу мен сыналушыларға сипаттама 70
3.2 Эксперимент барысына сипаттама және оның нәтижелеріне талдау...... 74
3.3 Жастарды отбасылық өмірге этностық құндылықтар арқылы дайындау бойынша қорытындылар мен ұсыныстар............................................................ 87

ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................... 81
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................................93
ҚОСЫМША........................................................................................................... 98