Қазақстан Республикасында адам құқықтарын қорғау механизмдері және оны жетілдірудің өзекті мәселелері

31 января 2018 | 873

Жоспар

КІРІCПE.........................................................................................................
1. АДАМ МЕН АЗАМАТТАРДЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫН КОРҒАУ МЕХАНИЗМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ …...................................................................
1.1. Адам кұқығы туралы идеялардың қалыптасу тарихы...........................
1.2. Адам мен азаматтардың кұқықтары мен бостандықтарын конституциялық құқықтық реттеу мен құқықтық мәртебесінің түсінігі ...............................................................................................................
1.3.Адам мен азамат кұқықтары мен бостандықтарын корғау механизмін қалыптастырудың маңыздылығы ................................................................
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АДАМ ҚҰҚЫҒЫH ҚОРҒАу MEXАНИЗMДЕРІH ЖЕТІЛДІРуДЕГІ MEMЛЕКЕTTІК ИHCTИTУTTAРДЫң AЛATЫH ОРНЫ..........................................................................................
2.1. Mемлеқеттік органдардың қызметіндегі адам құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету функциялары........................................................................
2.2. Адам мен азамат құқықтарын қамтамасыз етуде атқарушы билік органдарының қызметі....................................................................................
2.3. Адамқұқықтарының сот билігі арқылы қорғалуы................................
3. ҚАЗАҚСТАН РEСПУБЛИКACЫHДА АДАM ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚOРҒAу МЕХАНИЗМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ИНСТИТУТТАРДЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ....................................................
3.1. Адам мен азамат құқықтарын қорғаудағы ұлттық құқық қорғау жүйесіндегі үкіметтік емес ұйымдардың рөлі мен орны ...................................................................................................................
3.2. Адам мен азамат құқықтарын қорғаудағы адвокатура қызметінің атқаратын рөлі ..................................................................................................
3.3. Адам құқықтарын соттан тыс қорғаy механизмінің элементтері........
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................

ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚАЙНАР КӨЗДЕРДІҢ ТІЗІМІ